لینک مستقیم|دانلود پاورپوینت روان شناسی مدیریت|

روان شناسی مدیریت,روان شناسی,مدیریت,دانش مدیریت,کاربرد روان شناسی مدیریتدانلود پاورپوینت روان شناسی مدیریت|40261948|lhb50488784|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود پاورپوینت روان شناسی مدیریت را مشاهده می نمایید.

هدف کلی درس

آشنایی خواننده با رابطه روان شناسی و دانش مدیریت و دیدگاه های مختلف مدیریتی مبتنی بر مباحث روان شناختی

فصل اول

تعابیر روان شناسی مدیریت

1- لوتان خوی (LothanKhoi)

2- هالاک (Hallac)

3- دومزدیه (Dumazdieh)

4- اداره آموزش وپرورش کالیفرنیا


تعبیر لوتان خوی
از روان شناسی مدیریت

مطالعه روانشناسانه

دانش مدیریت

2- تعبیر هالاک از روان شناسی مدیریت

کاربرد اصول

روان شناسی در

اعمال مدیریت صحیح

3- تعبیر دو مزدیه
از روان شناسی مدیریت

تحلیل روان شناختی

مسایل مدیریت

تعریف اداره کل
آموزش و پرورش کالیفرنیا

الف- آگاهی روان شناختی از مدیریت

ب- بهره مندی از روان شناسی در مدیریت بهره ور

ج- شناخت روان شناسانه مدیران

تعریف روان شناسی مدیریت

عبارت است از زمینه مطالعاتی معینی که در چارچوب آن، رفتار مدیر و فرایند رهبری از دیدگاه روان شناسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کاربرد روان شناسی مدیریت

چهار مورد است شامل:

1- استفاده از یافته های روان شناسی در حل مشکلات مدیریت

2- تجزیه و تحلیل مسایل مدیریت به کمک نظریه های روان شناسی و

ادامه کاربرد روان شناسی در مدیریت

3- توانایی بیشتر مدیر در اداره امور سازمان

4- اصلاح فرایند مدیریت و شناخت علمی نیاز های آن با استفاده از یافته های علمی روان شناسی

تاریخچه روان شناسی مدیریت

1- آدام اسمیت

2- بنتهام (Bentham)

3- فردریک تیلور

4- هانری فایول

5- فالت

6- برنارد

7- نظریه های رفتاری

1- آدام اسمیت

نخستین دیدگاه روان شناختی را در زمینه مدیریت آدام اسمیت مطرح ساخت.

تأکید آدام اسمیت

سود جویی از نظر اسمیت

اسمیت به گرایش سود جویی کارکنان اشاره داشته، که در حقیقت موضوعی روان شناختی است.

تأثیر غریزه سود جویی
در باروری

به عقیده اسمیت سود جویی را نه تنها نباید از بین برد بلکه باید از آن در جهت بیشتر کردن و بهینه سازی تلاش افراد استفاده کرد.

2- بنتهام

بر سودجویی تأکید نموده و نوشت که انگیزه همه اعمال انسان کسب لذت و احتراز از درد است، که نوعی برداشت روان شناختی است.

3- فردریک تیلور

بنیانگذار مدیریت علمی

در

اوایل قرن بیستم


تیلور و تشویق

در کتاب خود به نام «اصول مدیریت علمی» موضوع تشویق را که امری روان شناختی است مورد تأکید قرار داد.

تیلور و تشویق مالی

انگیزه ایجاد فعالیت کارکنان از نظر تیلور این مورد است:

4- هانری فایول

در کتاب مشهور خود به نام «مدیریت صنعتی و عمومی» دیدگاهش را مطرح ساخته است.

فایول و وظایف مدیریت

تآکید بر:

فایول و مدیران

فایول به طور ضمنی، وجود ضرورت برای آگاهی های روان شناختی مدیران را مورد تأکید قرار داد.

5- فالت

تأکید بر:

فالت و روان شناسی

نظریه فالت فصل جدیدی از تحول نظریه های روان شناختی در مدیریت را بنا نهاد.

عوامل مؤثر در
افزایش بازدهی کارکنان

بررسی ها در دهه سوم و چهارم قرن گذشته نشان داده است که دو عامل در بازدهی کارکنان مؤثر است که عبارتند از:

دو عامل مؤثر در
افزایش بازدهی کارکنان

6- برنارد

در مطالعات مدیریت، بر جنیه های روان شناختی مانند موارد زیر تأکید خاصی داشت:

1- انگیزش 2- شخصیت

3- ادراک 4- وضعیت روانی و

5- روابط بین گروهی

7- نظریه های رفتاری

این نظریه ها به ریشه یابی روان شناختی سه نوع رفتار در مدیریت پرداختند.

سه نوع رفتار در مدیریت

فایل پاورپوینت 240 اسلاید