لینک مستقیم|دانلود مقاله: کلاهبرداری رایانه ای|

دانلود مقاله,کلاهبرداری رایانه ایدانلود مقاله: کلاهبرداری رایانه ای|41006413|lhb50488784|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود مقاله: کلاهبرداری رایانه ای را مشاهده می نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه-------------------------------------------- 1

بیان مسأله--------------------------------------- 2

سؤال اصلی تحقیق --------------------------------- 3

فرضیات تحقیق------------------------------------- 4

روش تحقیق---------------------------------------- 4

پیشینۀ تحقیق------------------------------------- 4

سازماندهی تحقیق --------------------------------- 5

فصل اول کلیات

ادبیات تحقیق------------------------------------- 7

مبانی نظری--------------------------------------- 8

پیشینه------------------------------------------- 9

فصل دوم -تحلیل ماهوی موضوع

جرایم رایانه ای---------------------------------- 10

کلاهبرداری اینترنتی------------------------------- 13

توسل به وسایل تقلبی------------------------------ 14

کلاهبرداری رایانه ای------------------------------ 16

کلاهبرداری سنتی----------------------------------- 17

وسایل ارتباط از راه دور-------------------------- 22

مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای----- 22

شروع به کلاهبرداری رایانه ای---------------------- 24

تفاوت تحصیل با بردن مال-------------------------- 28

نتیجه گیری--------------------------------------- 31

چکیده-------------------------------------------- 31

فهرست منابع تحقیق ------------------------------- 34

مقدمه :

بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است .

و پرواضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقا و داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متأسفانه و به طور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی ، تحقیقات و لزوماً عقب افتادگی جامعه علمی را در بر خواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره ، محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه عقب ماندگی این کشورها از فناوری های جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . با ورود انسان به عصر ح جدید و گسترش و رشد وسایل ارتباطیو یا به تعبیر دیگر به وجود آمدن دهکدۀ جهانی باالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود و از آنجا که امروز سیستم های رایهنه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود .