لینک مستقیم|دانلود پاورپوینت گاز مونواكسيد كربن|

دانلود پاورپوینت گاز مونواكسيد كربن|50309657|lhb50488784|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود پاورپوینت گاز مونواكسيد كربن را مشاهده می نمایید.


قسمتی از متن......•انتشارCOازالوئول به خون •میل ترکیبی coبه هموگلوبین نسبت به o2حدود 200-250


•اگر به هوای تنفسی1/. درصد coاضافه شود50%هموگلوبین با co باند میشود


•Coبه علت عدم تغیردر Pao2سبب تحریک گیرنده ها(اجسام کاروتید) نشده وبه دنبال مسمومیت باعث افزایش ریت یا عمق تنفس نمیشود.


•ولی در مسمومیت شدید باعث تحریک گیرنده ها می شود.


•مسمومیت با CO باعث 1-هاپوکسی بافتی 2-کاهش 2-3دی فسفو گلیسرات وافزایش میل ترکیبی o2باHb


•اثرات عمده مسمومیت با coمربوط به هپوکسی میباشد


• Coباعث افزایش برون ده قلبی وقدرت انقباضی قلب ودیلاتاسیون عروق کرونرشده و مصرف o2افزایش می یابد.اختلال هدایتی واریتمیتعداد اسلاید : 33 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس