لینک مستقیم|دانلود پاورپوینت روانشناسی ( ۱۵ نکته روانشناسی موفقیت با عنوان آيا مي دانستيد )|

دانلود پاورپوینت روانشناسی ( ۱۵ نکته روانشناسی موفقیت با عنوان آيا مي دانستيد )|50581533|lhb50488784|
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان دانلود پاورپوینت روانشناسی ( ۱۵ نکته روانشناسی موفقیت با عنوان آيا مي دانستيد ) را مشاهده می نمایید.


Did you know that those who appear to be very strong in heart, are real weak and most susceptible?
آيا ميدانستيد آن هايی که از نظر احساسی بسيار قوی به نظر ميرسند در واقع بسيار ضعيف و شکننده هستندDid you know that those who spend their time protecting others are the ones that really need someone to protect them?
آيا مي دانستيد که آن هايی که زندگيشان را وقف مراقبت از ديگران ميکنند خود به کسی برای مراقبت نياز دارندDid you know that the three most difficult things to say are:

I love you, Sorry and help me
آيا مي دانستيد که سه جمله ای که بيان آن ها از همه جملات سخت تر است
دوستت دارم متاسفم و به من کمک کن
ميباشدDid you know that those who dress in red are more confident in themselves?
آيا مي دانستيد که کسانی که قرمز مي پوشند از اعتماد بيشتری نسبت به خود بر خوردارندDid you know that those who dress in yellow are those that enjoy their beauty?
آيا مي دانستيد که کسانی که زرد ميپوشند از زيبايی خود لذت مي برندDid you know that those who dress in black, are those who want to be unnoticed and need your help and understanding?
و آیا مي دانستيد که کسانی که لباس مشکی به تن مي کنند نمی خواهند مورد توجه قرار گيرند ولی به کمک و درک شما نياز دارندDid you know that when you help someone, the help is returned in two folds?
آيا مي دانستيد که زمانی که به کسی کمک مي کنيد اثر آن دوبار به سوی شما بر ميگرددDid you know that its easier to say what you feel in writing than saying it to someone in the face? But did you know that it has more value when you say it to their face?
و آيا مي دانستيد که نوشتن احساسات بسيار آسانتر از رودررو بيان کردن آنهاست اما ارزش رودرو گفتن بسی بيشتر استDid you know that if you ask for something in faith, your wishes are granted?
آيا مي دانستيد که اگر چيزی را با ايمان از خداوند بخواهيد به شما عطا خواهد شدDid you know that you can make your dreams come true, like falling in love, becoming rich, staying healthy, if you ask for it by faith, and if you really knew, youd be surprised by what you could do.
آيا مي دانستيد که شما مي توانيد به روياهايتان جامه عمل بپوشانيد روياهايی مانند عشق، ثروت و سلامت اگر آنها را با اعتقاد بخواهيد و اگر واقعا اين موضوع را مي دانستيد از آنچه قادر به انجامش بوديد متعجب مي شديدBut dont believe everything I tell you, until you try it for yourself, if you know someone that is in need of something that I mentioned, and you know that you can help, youll see that it will be returned in two-fold.
اما به آنچه من به شما مي گويم ايمان نياوريد تا زماني که خودتان آنها را امتحان کنيد اگر شما بدانيد که کسی نياز به چيزی دارد که من گفتم و بدانيد که مي توانيد به او کمک کنيد متوجه خواهيد شد که آن چيز دوبار به سوی شما باز خواهد گشتToday, the ball of FRIENDSHIP is in your court, send this to those who truly are your friends (including me if I am one). Also, do not feel bad if no one sends this back to you in the end, youll find out that youll get to keep the ball for other people want more ..
امروز توپ دوستی درزمين شماست آن را برای کسانی که به واقع دوستان شما هستند بفرستيد (مانند من اگر يکی از آنها مي باشم) همچنين ناراحت نشويد اگر کسی آن رابرای شما بازپس نفرستاد شما خواهيد فهميد که بايد اين توپ را برای کسانی که به آن نياز بيشتری دارند نگهداری کنيددرسته اين کاريه که شما بايد انجام بديدOk, this is what you have to do...:آن رابرای همه دوستانتون بفرستيدSend to ALL your FRIENDS!But you have to DO THIS within an hour after you open this mail!
اما بايد اين کار رو ظرف يک ساعت از زمانی که اين پيک را باز ميکنيد انجام بديد